Address

  Office Address

  "Sarvodaya Ashram" Near Bhole Petrol Pump, Amravati Road, Dharampeth Nagpur

  Learning Centre Address

  Abhayankar Smarak Trust, Abhyankar Marg, Dhantoli, Nagpur

  Email

info@prayas.com

  Phone

+91 904 999 6262 / +91 967 300 3261